Site Navigation

הדלקת נרות

הדלקת נרות

הרהורים בנושא הדלקת נרות שבת

שמונה עשרה דקות לפני השקיעה אנחנו מזמינים את השבת להיכנס על ידי הדלקת שני נרות ואמירת הברכה.
רגע הזה של השקט מציע זמן ייחודי להתבוננות אישית.

הדלקת נרות

ברכת הדלקת נרות - התפילה המסורתית שנאמרת על ידי נשים יהודיות (וגברים המתגוררים לבד) כשהן מברכות ומכניסות את השבת לבתיהן על ידי הדלקת נרות בכל שבוע.