Site Navigation

Shabbat Shel Shalom

SHABAT SHEL SHALOM

Solo en Shabat hay paz entre lo santo y lo profano. Por eso saludamos en Shabat -  ¡Shabat Shalom!

Compartir
Get the: Shabbat Shel Shalom (PDF)
3,802 MB